Algemene voorwaarden

Maak direct een afspraak

Artikel 1. Begripsomschrijving

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze voorwaarde bepaalde, wordt verstaan onder:

a. Kliniek
De Kliniek voor Esthetische Geneeskunde gevestigd aan de Keizersgracht 522 hs, 1017 EK Amsterdam en haar medewerkers.

b. Patiënt
Degene op wiens persoon handelingen (op het gebied van gezondheidsbevordering) rechtstreeks betrekking hebben. Degene aan wie Kliniek producten verkoopt.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Kliniek en een Patiënt, ook voor de uitvoering waarvan door Kliniek derden dienen te worden betrokken.

2. Indien Kliniek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kliniek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Rechten en plichten

1. De Patiënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kliniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Patiënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kliniek worden verstrekt. Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kliniek is uitgegaan van door de Patiënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2. De patiënt moet de adviezen van de hulpverlener binnen redelijke grenzen opvolgen.

3. De “Wet gebruik burger servicenummer in de zorg” verplicht Kliniek om het BSN van Patiënt vast te leggen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Patiënt moet zich bij de eerste afspraak kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

4. De patiënt kan een klacht hebben over de behandeling, de organisatie of de bejegening door medewerkers. De klachtenprocedure van de kliniek is te vinden op kveg.nl.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

1. Kliniek kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Patiënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kliniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5. Contractsduur

1. De overeenkomst tussen Kliniek en de Patiënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Onder de overeenkomst zijn ook begrepen eventuele vervolg- en herhalingsbehandelingen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding, wijziging en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd of de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Patiënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst en Kliniek is gerechtigd om eerst aan de gewijzigde overeenkomst uitvoering te geven nadat Patiënt zich daarmee akkoord heeft verklaard.

2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kliniek een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3. Kliniek is bevoegd de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Algemene Voorwaarden Kliniek voor Esthetische Geneeskunde overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kliniek kan worden gevergd.

4. Indien Kliniek tot opschorting, ontbinding of tussentijdse opzegging overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Patiënt toerekenbaar is, is Kliniek gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Patiënt een afspraak geheel of gedeeltelijk annuleert binnen 48 uur (of 96 uur voor behandelingen van 3 uur of meer) dat de afspraak zou plaats vinden, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden berekend door de gereserveerde tijd (in eenheden van een half uur) te vermenigvuldigen met het tarief voor een consult per half uur. Voor een intake wordt standaard 1 uur gereserveerd.

Artikel 7. Overmacht

1. Kliniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Patiënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden direct na behandeling en of aflevering van een product, op een door Kliniek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kliniek aangegeven.

2. Indien de Patiënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Patiënt van rechtswege in verzuim. De Patiënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Patiënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Indien de Patiënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Patiënt. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Patiënt worden verhaald. De Patiënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Kliniek te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. Indien de door Kliniek verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum en / of onjuiste opslag door de Patiënt en / of door derden.

4. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Kliniek te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kliniek te worden gemeld.

5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Kliniek de zaak vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Patiënt voldoen. In geval van vervanging is de Patiënt gehouden om de vervangen zaak aan Kliniek te retourneren en de eigendom daarover aan Kliniek te verschaffen, tenzij Kliniek anders aangeeft.

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kliniek en de door Kliniek bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Indien Kliniek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, daar waar het geen WGBO-handelingen betreffen.

2. Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kliniek is uitgegaan van door of namens de Patiënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van Kliniek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Kliniek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kliniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kliniek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Patiënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Kliniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kliniek of zijn ondergeschikten.

Artikel 11. Vrijwaring

1. De Patiënt vrijwaart Kliniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kliniek toerekenbaar is.

2. Indien Kliniek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Patiënt gehouden Kliniek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Patiënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kliniek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kliniek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Patiënt.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. Kliniek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Kliniek heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Patiënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kliniek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar geen woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Kliniek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 9 november 2022.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Kliniek.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Lees verder Inklappen